Saab J-35OE MK.2 "Draken"
cn 351424 / built 1964
(35393, SWAF 23, 35/24), Austrian Air Force / 24
Austrian Air Force / 24: August 1988 - 2005
Austrian Air Force / 24


Saab J-35OE MK.2 "Draken"
Austrian Air Force / 24
LOAV - Vöslau
19 June 2014
12 pictures

Saab J-35OE MK.2 "Draken"
Austrian Air Force / 24
LOAV - Vöslau
6 July 2014
12 pictures
home