HOAC DV 20 KATANA 100
cn 20099 / built 1995
(N199DV), OE-CEM
Austrian Aircraft Register OE-CEM: February 2000 -
OE-CEM


HOAC DV 20 KATANA
OE-CEM
LOAG - Krems-Langenlois
27 September 2009
3 pictures

HOAC DV 20 KATANA
OE-CEM
LOLK - Ried-Kirchheim
8 September 2012
8 pictures
home